Методична робота у Кам’янському фаховому коледжі фізичного виховання

Методична робота у Кам’янському фаховому коледжі фізичного виховання ― важлива складова освітнього процесу, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на розвиток конкурентоспроможної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури, підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу закладу освіти, досягнення позитивних результатів освітнього процесу, ґрунтується на Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,«Про фахову передвищу освіту», іншими державними нормативно-правовими актами з питань освіти, фізичної культури і спорту, наказами, розпорядженнями адміністрації коледжу, Положеннями «Про методичний кабінет», «Про методичну роботу» та інш.

Основні завдання методичної роботи:

 •  освоєння та практичне застосування методів і прийомів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, формування у них наукового світогляду;
 •  підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки, педагогічної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи методичних об’єднань викладачів-предметників, проведення методичних тижнів, декад, інших методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
 • кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • удосконалення системи безперервної освіти педагогічних кадрів, розвиток їх творчих здібностей, зацікавленості сучасними науковими ідеями, стимулювання ініціативи та творчості шляхом участі в роботі вебінарі, тренінгів, практичних семінарів тощо з актуальних питань навчання і виховання;
 • вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога, підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед студентського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості студента, враховуючи соціальний запит та особисту їх зацікавленість, зацікавленість батьків, педагогів;
 • надання конкретної допомоги в апробації та впровадженні інноваційних технологій в освітній процес;
   виявлення та вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду;
 • забезпечення теоретичної, психологічної, методичної підтримки викладачів;
 • підвищення іміджу коледжу;
 • підвищення рівня позааудиторної роботи з навчальних дисциплін залученням обдарованих студентів до науково-пошукової, дослідницької діяльності;
 • створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.

Основні напрями методичної роботи:

 •  Реалізація державних законодавчих актів з питань освіти в освітньому процесі.
 •  Мотивація викладачів до інноваційної діяльності та її науково-інформаційна і методична підтримка.
 •  Удосконалення педагогічної майстерності педагога, формування індивідуальної навчально-педагогічної системи, орієнтованої на розвиток і соціалізацію особистості здобувача освіти.
 •  Надання професійної допомоги викладачу для подолання труднощів запровадження нових технологій у викладанні дисциплін.
 •  Підвищення соціально-психологічної культури педагогічних кадрів.
 •  Сприяння в опануванні світової, національної, мовної та побутової культури.

Принципи методичної роботи у коледжі:

 • Організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів.
 • Стимулювання творчої активності разом з формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
 • Педагогічна співпраця адміністрації з педагогами.
 • Робота в атмосфері доброзичливості, довіри.
 • Принцип систематично допоміжно-коригувального контролю.
 • Запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в освітній процес.
 • Системність методичних заходів.
 • Надання викладачу права вибору форм і методів викладання.

Види методичної роботи

КОЛЕКТИВНІ

Педагогічна рада; методична рада; інструктивно-методичні наради; науково-методичний семінар; конференції; тренінги; вебінари; проблемні діалоги; семінар - практикум; педагогічні читання; конкурси кабінетів, спортивних залів; тематичний круглий стіл; огляди педагогічної преси; профорієнтація; конкурси методичних матеріалів; участь у підготовці та проведенні студентських конференцій, конкурсів тощо; участь в організації та проведенні поза навчальних культурних і спортивних заходах; психолого-педагогічний консиліум.

ГРУПОВІ

методичні об’єднання циклових комісій; тижні циклових комісій; випуск методичних бюлетенів та буклетів профорієнтаційна робота;; вивчення і впровадження передового (інноваційного) досвіду організації освітнього процесу; теоретичний семінар для кураторів груп;робота з видання, рецензування навчально-методичних робіт, збірників;керівництво інноваційною роботою студентів з підготовкою : інноваційного проєкту, статті, роботи на конкурс, доповіді на конференцію тощо;робота творчих груп; взаємовідвідування занять.

ІНДИВІДУАЛЬНІ

Самоосвіта; робота над особистою науково-методичною проблемою; консультування; підготовка методичних робіт, виступів, статей, публікацій; підготовка, проведення чи відвідування відкритих занять; укладання навчально-методичних комплексів чи їх складових: підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до занять, самостійної роботи студентів; рецензування методичних робіт, матеріалів; підготовка комп’ютерного та інформаційного забезпечення навчальних дисциплін; складання екзаменаційних білетів, завдань для діагностики знань; розробка презентацій, таблиць, схем, діаграм, стендів, слайдів тощо; підготовка творчих, спортивних проєктів та програм. персональних творчих виставок; розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання; керівництво науково-пошуковою, науково-дослідницькою роботою студентів.