Методична робота у Кам’янському коледжі фізичного виховання

є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.
Методологічною основою методичної роботи є державні нормативно-правові акти з питань освіти: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, Державні, галузеві стандарти освіти, накази та нормативні акти Міністерства освіти і науки України, накази та розпорядження Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Статут закладу освіти, затвердженими та узгодженим відповідно до чинного законодавства та інші накази та розпорядження адміністрації коледжу.

Принципи методичної роботи:

 • Організація моніторингу якості освіти відповідно до Державних стандартів.
 • Педагогічна співпраця адміністрації з педагогами.
 • Робота в атмосфері доброзичливості, довіри.
 • Стимулювання творчої активності разом з формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.
 • Принцип систематично допоміжно-коригувального контролю.
 • Запровадження компетентнісно - орієнтованого підходу в освітній процес.
 • Системність методичних заходів.
 • Надання викладачу права вибору.
Метод кабінет ДКФВ

Центрами навчально-методичної роботи у коледжі є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • циклові комісії;
 • школа «Молодого за досвідом викладача».

 

Очолюють та оптимізують навчально-методичну роботу

 

ГОВОРУХА Олена Олексіївна, заступник директора з навчально-методичної роботи спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ГОВОРУХА Олена Олексіївна, заступник директора з навчально-методичної роботи спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

МАТВЄЙЧУК Олена Олександрівна, методист коледжу спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

МАТВЄЙЧУК Олена Олександрівна, методист коледжу спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Координуючим органом методичної роботи є методична рада, яка розглядає актуальні питання удосконалення навчально-методичної роботи в коледжі, впровадження інноваційних технологій і прогресивних організаційних форм навчання в освітній процес, контролю і координації роботи циклових комісій, розробки заходів з підвищення професійної майстерності викладачів тощо.

Склад методичної ради коледжу:

ШАПОВАЛ Марія Петрівна – голова циклової комісії фундаментальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

ШАПОВАЛ Марія Петрівна – голова циклової комісії фундаментальних дисциплін, спеціаліст вищої категорії

КОВЖИЖИНА Наталя Миколаївна – завідувач відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

КОВЖИЖИНА Наталя Миколаївна – завідувач відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

БОРИСОВ Михайло Анатолійович – голова циклової комісії легкої атлетики та гімнастики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

БОРИСОВ Михайло Анатолійович – голова циклової комісії легкої атлетики та гімнастики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

САВІЧЕВА Вікторія Леонідівна – голова циклової комісії Загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

САВІЧЕВА Вікторія Леонідівна – голова циклової комісії Загальноосвітніх дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ДЕРУН Володимир Іванович – голова циклової комісії спортивних ігор та важкої атлетики, спеціаліст вищої категорії

ДЕРУН Володимир Іванович – голова циклової комісії спортивних ігор та важкої атлетики, спеціаліст вищої категорії

КЛЯЧКОВСЬКА Раїса Василівна – завідувач виробничої практики, спеціаліст вищої категорії

КЛЯЧКОВСЬКА Раїса Василівна – завідувач виробничої практики, спеціаліст вищої категорії

МРАЧКО Ірина Володимирівна – практичний психолог, спеціаліст першої категорії

МРАЧКО Ірина Володимирівна – практичний психолог, спеціаліст першої категорії

Педагогічний колектив коледжу, проаналізувавши тенденції розвитку сучасної освіти, визначив і працює над методичною проблемою «Удосконалення освітнього процесу з метою формування у студентів високих професійних компетенцій відповідно до сучасних вимог ринку праці»

Основні напрями методичної роботи у коледжі:

 • Реалізація державних законодавчих актів з питань освіти в освітньому процесі, основних положень розпорядчих документів департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України.
 • Мотивація викладачів до підвищення ефективності організації освітнього процесу, інноваційної діяльності та її методична підтримка.
 • Удосконалення педагогічної майстерності педагога, орієнтованої на розвиток і соціалізацію особистості студента.
 • Надання професійної допомоги викладачу у подоланні труднощів запровадження нових технологій у викладанні дисциплін.
 • Підвищення соціально-психологічної культури педагогічних кадрів.
 • Сприяння в опануванні світової, національної, мовної та побутової культури.

Серед завдань навчально-методичної роботи значна увага приділяється таким:

 • розвиток конкурентоспроможної особистості, формування її базових компетенцій на основі вдосконалення методичної культури, самоосвіти кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності в умовах реформування освіти ;
 • впровадження елементів сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості студента;
 • спонукання педагогічних працівників до впровадження сучасних інноваційних технологій, підвищення особистої комп’ютерної грамотності шляхом підвищення кваліфікації та самоосвіти;
 • активне залучення викладачів до участі у науково-методичних заходах різного рівня;
 • використання оптимальних способів і форм методичної роботи з педагогічними кадрами.

З метою підвищення професійної майстерності викладачів використовуються різноманітні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи:

 • педагогічна рада, методична рада, інструктивно-методичні наради, засідання методичної ради, засідання циклових комісій з навчально-методичних питань, конференції, збори, педагогічні читання, методичні консультації ;
 • виставки педагогічних досягнень викладачів; конкурси кабінетів; предметні методичні тижні( тижні циклових комісій);
 •  науково-методичний семінар; семінар, семінар – практикум; інструктивно-методичні заняття; тренінги; проблемні діалоги; робота творчих груп; тематичний круглий стіл; конкурси методичних матеріалів; майстер-класи; контрольні та взаємовідвідування занять;
 •  індивідуальна самоосвітня робота викладачів; робота над особистою науково-методичною проблемою; підготовка методичних робіт; індивідуальні та групові консультації з головами циклових комісій та викладачами з реалізації управлінських функцій або для надання конкретної методичної допомоги з питань планування роботи, визначення змісту, форм наукової, організаційно-методичної роботи.