Психлолгічна служба

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА КОЛЕДЖУ ПРОПОНУЄ:

 • Підтримку
 • Порозуміння
 • Захист
 • Співчуття
 • Пошук виходу з будь-якої ситуації
 • Абсолютне прийняття
 • Обізнаність
 • Пізнання себе
 • Розуміння оточуючих
 • ………………
  Практичний психолог коледжу Мрачко І.В.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА КОЛЕДЖУ

Психологічна служба коледжу в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України», Наказом Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», Наказів управління освіти «Про реалізацію Державних програм», Типовим Положенням про психологічну службу Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання, Етичним кодексом практичного психолога та соціального педагога.

Основною метою психологічної служби коледжу є виконання завдань, пов’язаних з підвищенням ефективності педагогічного процесу, сприяння особистісному та професійному зростанню, соціальному благополуччю та збереженню психологічного здоров`я усіх учасників навчально-виховного процесу.

Організація роботи практичного психолога та соціального педагога базується на поєднанні таких компонентів:
– заходах, спрямованих на реалізацію державних, регіональних програм, наказів та рішень;
– запиту і специфіки навчального закладу;
– річного плану діяльності практичного психолога та соціального педагога;

Основними завданнями психологічної служби є:
– надання соціально-психологічної допомоги студентам та співробітникам коледжу;
– формування у студентів та співробітників коледжу високого рівня психологічної культури;
– психологічна просвіта: ознайомлення студентів, батьків, викладачів з основами психології;
– вивчення психологічних труднощів студентів коледжу та підготовка рекомендацій кураторам груп щодо взаємодії зі студентами;
– сприяння особистісного розвитку студента та викладача;
– здійснення соціально-педагогічного патронажу, який спрямований на надання допомоги соціально незахищеним категоріям студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їх соціального статусу;
– сприяння особистісному розвитку кожної особистості;
– соціально-діагностичне опитування та прогнозування щодо соціальної захищенності студентів та їх родин, яке спрямоване на попередження втрати контингенту.

Основними видами діяльності служби є:

1. Психологічна просвіта – у формі проведення лекцій, тренінгів, бесід, презентацій, а також створенні інформаційних стендів з метою розповсюдження психологічних знань серед студентів, викладачів та співробітників. Найчастіше психологічна просвіта відбувається за форматом АСПН (активного соціально-психологічного навчання) спрямованого на підвищення психологічної культури особистості.

2. Індивідуальне консультування усіх учасників педагогічного процесу з метою надання психологічної підтримки та допомоги у кризових життєвих ситуаціях, самопізнанні, вирішенні особистісних проблем, налагодженні міжособистісних стосунків, особистісному розвитку, формуванні соціально корисної життєвої перспективи.

3. Соціально – психологічна діагностика (індивідуальна та групова) – проведення досліджень з актуальних проблем, які виникають у навчальному процесі з метою з’ясування змісту і умов індивідуального розвитку студентів, їх особистісних ресурсів, визначення причин, які ускладнюють їх розвиток та навчання, сприяння самопізнанню та саморозвитку.

4. Психологічна корекція – здійснення психолого-педагогічних заходів у вигляді тематично-інформаційних лекцій, групових тренінгових програм, соціально-психологічних рольових ігор (соціально-психологічний театр). Корекція також реалізується в форматі активного соціально-психологічного навчання через індивідуальну та групову роботу особистісної та соціально-психологічної спрямованості.

5. Профілактика – виховні бесіди, інформаційні лекції, наглядний матеріал соціально-психологічного стенду спрямовані на попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям та професійному вигоранню у навчально-виховному процесі.

6. Організаційно-методична та аналітична робота за наслідками діяльності служби; планування роботи; створення баз даних, пакетів методичних рекомендацій; аналіз отриманих результатів роботи.

7. Зв’язок з громадськістю – співпраця з:
– обласним психолого-медико-педагогічним центром;
– центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
– службами у справах дітей;
– пенсійними Фондами України;
– органами влади тощо.

Основними проблемами з якими звертались студенти до соціально-психологічної служби коледжу є:
– адаптація до навчання і до нового колективу;
– міжособистісні стосунки у студентському колективі;
– особисті (інтимні) взаємини;
– взаємини з батьками;
– особливості міжособистісної комунікації з ровесниками;
– соціальний статус та соціальна незахищеність родин;
– організація власної навчальної діяльності тощо.

Особливу увагу психологічна служба приділяє соціально-психологічній адаптації першокурсників. Тому на початку кожного навчального року проводиться серія зустрічей з студентами нового набору та їх кураторами. На засіданні ради кураторів груп та на виховних годинах проводиться обговорення з кураторами та студентами адаптаційних механізмів, динамічних процесів розвитку малої (академічної) групи, вікові психофізіологічні особливості першокурсників та психічні стани, які супроводжують адаптаційні процеси людини. Обговорюється та планується сумісна робота психолога з куратором щодо надання допомоги студентам під час адаптації до навчання у коледжі. Завдяки результатам соціально-психологічних досліджень виявляються студенти, що потребують особливої уваги, з якими проводяться індивідуальні заняття, які будуються на виявленні первинних проблем, поглибленій діагностиці, обговоренні результатів тестування, наданні рекомендацій, порад, виробленні подальшої системи дій з виниклої ситуації.

В зв’язку з отриманими даними практичний психолог та соціальний педагог проводить на виховних годинах тематичні лекції, а саме:
– «Адаптація та дезадаптація, її прояви та методи подолання»;
– «Психологічний клімат у групі (атмосфера у групі)»;
– «Толерантність і я»;
– «Я і колектив у якому навчаюсь»;
– «Спілкуємось без конфліктів та зведення конфлікту на мінімум»;
– «Мотивація до успіху» тощо.

Кожен крок соціально-психологічної служби спрямований на згуртованість групи, налагодженність міжособистісних стосунків, на соціальзацію поведінки в конфліктних ситуаціях, на позитивне лідерство, а також на розвиток особистісних якостей та ін.).
Для визначення актуальних проблем та шляхів надання допомоги студентам нового набору і кураторам, психологічною службою кожного року проведиться психодіагностичне дослідження соціально-психологічної адаптованості студентів та опитування щодо труднощів, з якими вони стикаються протягом адаптаційного періоду. Так, в психодіагностичному дослідженні щорічно беруть участь 130 – 150 студентів нового набору. За поточні три роки діагностування результати показують, що особистісний адаптаційний потенціал першокурсників та студентів нового набору має переважно низький та задовільний рівень. За результатами самооцінки психічних станів студенти нового набору мають підвищені показники тривожності та фрустрованості, а також підвищені показники – агресивності та ригідності. Третина студентів вважають себе соціально-незахищеними та малозабезпеченими. Одна четверта частина студентів нового набору не мають планів на майбутнє і відчувають розгубленість та занижену мотивацію до навчання. На запитання щодо їх стимуляції до навчання, більша половина студентів відповіли, що це отримання стипендії та її підвищення.

Студенти-першокурсники мають підвищений рівень ситуативної і особистісної тривожності та для подолання труднощів обирають переважно поведінкові стратегії встановлення соціальних контактів і пошук соціальної підтримки, а також інколи маніпулятивні стратегії. Студенти обирають в якості стратегій подолання – агресивні, імпульсивні, асоціальні дії, уникання. Також слід зауважити що за останні роки все більше і більше проявляється патріотичний дух молоді з використанням патріотичної атрибутики.

Завдяки отриманим результатам соціально-психологічних діагностувань виявляються труднощі, з якими щорічно зустрічаються студенти нового набору, а саме:
*навчально-організаційні труднощі: відсутність у студентів навичок самостійної роботи; відсутність у студентів мотивації до навчання; пропуски занять.
*комунікативних труднощів: непорозуміння з однолітками; взаємодії з викладачами; відсутність навиків порозуміння з батьками. Завдяки інтернету та постійному перебуванню в онлайн, студенти все більше втрачають навики спілкування. Спостерігається доволі швидка тенденція від «живого» спілкування до «німої переписки».
* особистісної емоційної сфери студента, як учасника учбового процесу: проблеми адаптації пов’язані з особистісними якостями студента (важкий характер, егоцентричність, конфліктність, сором’язливість, некомунікабельність та ін.)

Отже, результати досліджень засвідчують, що ефективність процесу соціальної адаптації залежить від організації учбового процесу, психологічного комфорту особистості, ціннісних орієнтацій, рівня мотивації, взаємодії із студентами і викладацьким складом, самоорганізації і самоконтролю, комунікативних і організаторських здібностей, особистісних особливостей студента. Тому психологічна служба Дніпродзержинського коледжу фізичного виховання бачить свою місію у наданні психологічної допомоги студентам нового набору під час адаптації до навчання та кураторам перших курсів у формі індивідуальних консультацій та групових занять (тренінгах) на виховних годинах.

З студентами другого та третього курсів соціально-психологічна служба щорічно проводить інформаційні бесіди з елементами тренінгу, які спрямовані на самовизначенність, пізнання себе і отримання навиків соціалізованісті в оточуючому світі. Надає допомогу студентам третього курсу в виборі цілей та кроків їх реалізації, а також побудові їх планів на перспективне майбутнє. Кожна тематична лекція (виховний захід) скрупульозно підбирається практичним психологом та соціальним педагогом під актуальність сьогодення. Слід зауважити що за останні роки, сучасними та актуальними вважаються теми:
– «Тайм – менеджмент. Я керую своїм часом»;
– « Пірсінг та татуювання»;
– «Скажемо: СТОП! Наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму»;
– «Інтернет – залежність»;
– «Торгівля людьми. Як себе захистити»;
– «Професійне вигорання»;
– «Толерантність і я»;
– «Спілкуємось без конфліктів»;
– «Стрес та етапи виходу»;
– «Світ моїх можливостей» тощо.

Психологічна служба коледжу постійно пропагандує здоровий спосіб життя проводячи виховні бесіди на теми: «Профілактика вживання молоддю психоактивних речовин», «Життєві кризи: профілактика та нові можливості», «Я обираю життя», «ВІЛ, СНІД , наркоманія, алкоголізм як ворог кожної особистості» та ін.. Завдяки відмінному забезпеченню навчальних аудиторій телевізорами, психологічна служба разом з кураторами груп та заступником з виховної роботи на виховних годинах демонструє студентам відеофільми на вище вказані теми.

З метою підвищення психологічної культури та своєчасного попередження відхилень у міжособистісних стосунках, а також на запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі працівниками психологічної служби постійно здійснювалась і здійснюється профілактична та просвітницька робота у формі індивідуальних консультувань, семінарів, тренінгів, круглих столів, лекцій, виступів на педрадах та висвітлення актуальних питань у пресі.

Пріоритетом діяльності соціально – психологічної служби коледжу на сучасному етапі є підвищення ефективності та результативності роботи. Саме для цього практичні психолог і соціальний педагог постійно беруть участь у роботі міського, обласного методичного об’єднання, яке спонукає кожного працівника у підвищенні свого фахового рівня; сприяє взаємному обміну членів методичного об’єднання інноваційними методами, дає змогу молодим спеціалістам вчитися практичній діяльності у досвідчених колег, забезпечує підтримання в колективі духу творчості, прагнення до пошуку, особистісного самовдосконалення та професійного росту.

Слід зауважити що психологічна служба забезпечує постійний соціально-психологічний супровід студентам з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Супровід відбувається згідно Положення «Про виховання, соціальний захист та матеріальне забезпечення студентів, які віднесені до категорії дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків» розробленого соціально-психологічною службою коледжу.