Вивчення, поширення передового педагогічного досвіду

Педагогічний досвід — важливий елемент загальної культури педаго¬га, в якій відображаються знання, вміння, навички та ін¬дивідуальні риси його особистості, постійно розвиваючись, збагачуючись протягом усієї педагогічної діяльності, це сукупність знань, умінь і навичок, здобу¬тих викладачем у процесі виховної роботи.
Оновлюваність педагогічного досвіду зумовлена постійними змінами у практичній педагогічній діяльності та освітніх надбаннях педагога - є підґрунтям, на якому зростає його педагогічна майстерність.
З метою удосконалення ефективних форм і методів виховної роботи впродовж тривалого часу (за рішенням педагогічної ради коледжу з 2020 року ) досліджувався досвід куратора студентської групи АВРАШОВОЇ Ганни Федорівни, у групах якої демонструються вихованість, культура поведінки, дисциплінованість, порядність тощо, зберігається контингент студентів.
Автор досвіду зосереджується на вивченні сучасних досягнень науки, мистецтва, культури, педагогіки і психології, вивченні й запровадженні передового пе¬дагогічного досвіду, практичного оволодіння новими методами виховання, специфікою методів педагогічного дослідження, аналізу та оцін¬ки чужого досвіду, а також захоплюється пошуком продуктивних методів виховання студентської молоді.

Досвід, робота Аврашова Г.Ф.